Chiquito Skye

Ships Gun

Description:

Tough.

Gun nut.

Thinks she’s all that.

- S. Maya.
Bio:

Chiquito Skye

FireFly osric0